Historie

Ve druhé polovině 19. století měla obec Lelekovice asi 100 domů, 35 stodol a 645 obyvatel. Prakticky u každého domku byly vybudovány hospodářské přístavky pro drobné hospodářské zvířectvo. Některé domky byly dřevěné. Všechny domky měly hořlavý strop a hořlavou doškovou nebo šindelovou krytinu. Na půdách se skladovala sláma, seno, len, obílí, prázdné makovice a podobné hořlavé látky. Část domů měla ještě otevřená ohniště s „čelušněmi“ (topnými otvory). Poslední takto postavený domek s doškovou střechou, č. p. 41, stál severně od kostela, na svahu a byl zbořen v roce 1961. Domky stály těsně vedle sebe, odděleny pouze úzkými uličkami. Došlo-li k požáru, pak lehlo popelem více domů, protože hasební práce byly značně omezené.

Jestliže tedy koncem minulého století vzniká řada nových dobrovolných sborů hasičských, pak nelze hovořit o módě, ale o nutnosti a potřebě chránit vytvořené hodnoty a majetek občanů. Stačí se podívat do zažloutlých stránek kroniky obce a kroniky hasičského sboru, v nichž čpí listy dýmem i spálenišť a vlhnou slzami postižených spoluobčanů.

Například v roce 1856 vznikl v Lelekovicích velký požár v „Koutě“. Vyhořely domy Šimečka Leopolda č. 16, Klusoně Jana č. 17, Kincla Josefa č. 18, Pijáka Františka č. 19, Marka Jaroslava č. 20, Potomského Aloise č. 21, Halouzky Václava -č. 22, Leichera Josefa č. 23, Vermouzka Václava č. 24, Tesaře Josefa č. 25, Ranné Leopoldy č. 26, Buchty Josefa č. 27, Leichera Josefa č. 28, Brychty Hynka č. 29, Samsona Františka č. 42, Šoustala Ludvíka č. 43 a Novotného Antonína č. 48. Příčina požáru, při kterém vyhořel prakticky střed obce, nebyla prokázána, avšak tato strašná vzpomínka nedala spát občanům, ani představitelům obce. V obci byla sice na základě císařského nařízení z poloviny 18. století zřízena požární nádrž, ale neustále chyběla požární technika. V tomto období je nutné hledat počátky organizované požární ochrany v obci.

Pro přehlednost uvádíme chronologický vývoj požární ochrany v Lelekovicích tak, jak jednotlivé události zachycují existující dokumenty. Pro zachování atmosféry bylo v minimální míře zasahováno do textu zpráv, a to pouze tam, kde by text ztrácel souvislost a logický význam. Do chronologického přehledu uvádíme i významné události ze života obce, které rovněž ovlivnily přímo i nepřímo vývoj požární ochrany v obci a naopak, které ovlivnili příslušníci lelekovického hasičského sboru.

   1884
V tomto roce koupila obec Lelekovice, za starostování pana Hušky Josefa z č. 3, za 1000 zlatých první hasičskou stříkačku. Jednalo se o ruční dvoukolovou stříkačku s ručním dvoupístovým čerpadlem od firmy KNAUST z Vídně. Součástí stříkačky byly i hadice. Jedinou částí výstroje byly čapky. Obec vybídla občany k práci v hasičském sboru. Sbor byl také ustaven. Podle dochovaných dokladů však žádnou činnost nevyvíjel.

   1885
Stříkačkou byl hašen požár u Vojtů. Stříkačka však byla ke studni obráceně postavena a hadice obráceně sestaveny, takže čerpadlo pochopitelně nefungovalo. U požáru z toho vznikla hádka a občané chtěli stříkačku včetně hadic vhoditi do ohně. K ustavení výboru hasičského sboru v tomto roce nedošlo, neboť se členové nedohodli na volbě náčelníka hasičského sboru.

   1886
Stříkačka byla použita při požárech u Beranů, Nesrstů a u Buchtů. Stála pak od tohoto roku do roku 1892 někde ve stodole, kde bez povšimnutí chátrala.

   1887
Koncem zimy se začala stavět nová škola a dne 28. 11. 1887 v ní bylo zahájeno vyučování. Do roku 1792 chodili děti z Lelekovic a Cinsendorfu (České) do školy v Kuřimi. Vzhledem k tomu, že v roce 1792 dosáhl počet dětí sedmdesátí, bylo rozhodnuto zřídit pro žáky těchto obcí jednotřídní školu v Lelekovicích. Jednotřídka byla zřízena v domě č. p. 15 Rudolfa Pařízka. V roce 1886 bylo ve třídě již 170 žáků, a proto bylo urychleně přistoupeno k výstavbě nové školy.

   1892
V „Koutě“ se u Leicherů sešli Václav Veirner, František Suchý, Josef Leicher a J. Sedláček. Dohodli se pozvednout činnost hasičského sboru. Od starosty obce Josefa Buchty dostali souhlas. Kronika uvádí, že se nejvíce o oživení činnosti zasloužil pan Václav Verner.

   1893
Vznikl druhý z velkých požárů zaznamenaný v kronice. Požár vznikl v části obce „Pode mlýnem“ a vyhořely následující domy: Fily Františka č. 78, Kučery Václava č. 82, Večeře Roberta č. 85, Novotné Marie č. 86, Krejčího Františka č. 87, Kučerové Josefy č. 88, Milliona Otty č. 90, Kmoníčka Františka č. 96 a Klusoně Františka č. 100. Členové hasičského sboru při tomto požáru již s nadšením pracovali. Tento požár a výzva hejtmanství přivedly do hasičského sboru dalších 34 mužů. V měsíci září bylo zakoupeno 12 nových přilbic.

   1894
Hasičský sbor zasahoval při požáru v obci Jehnice.

   1896
Hasičský sbor zakoupil 200 m hadic a nové žebře. V červnu pořádali hasiči „výlet“ do Strážné. Mezi sebou a svými představenými se zle pohádali. Krize vyvrcholila vystoupením členstva a představených ze sboru. Zůstalo pouze 6 členů a z výboru pouze pan Verner Václav. Úkoly sboru byly proto složeny obci, která je však nepřijala. Koncem roku nastalo upokojení.

   1897
Červený kohout navštívil dům pana Sedláka Františka č. 34 v Zahumení. Tento rok byly koupeny další žebře.

   1898
Hasičský sbor zakoupil nový „hydrofor“ s hadicemi za 1300 zlatých. Bylo provedeno první „veřejné požárové cvičení s prospěchem dobrým“.

   1901
Provedeno veřejné požárové cvičení s dobrým prospěchem. Stejně tak i v roce následujícím. Tento rok byl u hasičského sboru založen cyklistický oddíl. Bylo provedeno veřejné cvičení cyklistické. Výbava sboru v tomto roce doplněna o dvě stříkačky „berlovky“ a skládací žebřík. Veřejná požárová cvičení pokračují.

   1906
Pro přístup do okolních lesních masivů v případě požáru mělo velký význam vybudování silnice mezi obcemi Lelekovice a Vranov, která v tomto roce byla uvedena do provozu. Silnice spojující Českou a Lelekovice byla vybudována již v roce 1884.

   1907
Výstroj sboru doplněna o cvilichové čamarové blůzy a naviják za 90 K. Tohoto roku bylo provedeno cvičení lezecké a požárové s velkou pochvalou. Zároveň je tento rok hodnocen jednatelem sboru jako jeden z nejúspěšnějších v dosavadní činnosti sboru. Vznikl požár u Albrechta Františka č. p. 72.

   1908
V obci byly poprvé pořádány „Dožínky“. Sbor měl vlastní hudbu, kterou vedl pan Beran František. Hudbě se říkalo „plechová“. Při sjednávání smlouvy na obžínky nedošlo však k dohodě a členové plechové hudby byli ze sboru vyloučeni. Byla založena nová sborová hudba „smyčcová“. V době dožínek pořádala plechová hudba „Ve dvoře“ truc-podnik, který však neměl úspěch.

   1911
Byla zřízena velká sborová lékárna za 36 K. Měla sloužit jak hasičům, tak i občanům. Byly zakoupeny cvilichové kalhoty, 200 m hadic, 2 savice a 7 šroubení v částce 808 K.

   1912
Slavný rok hasičského sboru. Na návsi vedle Huškovy hospody bylo postaveno nové hasičské skladiště. (Dnes je budova zbourána a na jejím místě byl vybudován park s pomníkem Osvobození.] V Cinsendorfu bylo s velkým úspěchem provedeno ukázkové požárové cvičení k propagaci hasičství. Hořelo v „Zahumení“ u rolníka V. Jurana č. p. 33.

   1913
Čestnými členy sboru hasičského byli jmenováni za 20 a více let práce v hasičském sboru Václav Verner, Antonín Jan, hajný, jako veliký příznivec sboru ,a pán z Bauerů, majitel pivovaru v Jehnicích, jako veliký dobrodinec sboru. Bylo zakoupeno jeviště s hospodářskou besídkou za 600 K. V obci a celém okolí vznikla velká povodeň, při které sbor usilovně pracoval.

   1914
Sbor pořádal slavnost k výročí založení hasičského sboru v Lelekovicích. Bylo uskutečněno okrskové cvičení, na kterém se podle kroniky vyznamenali starší členové. Všem, kteří působili ve sboru přes dvacet roků byly vydány „medaile“. Byli to členové Filka Čeněk I., Filka Čeněk II., Marek František, Šebesta Jan, Vermouzek František a Verner Václav. Dne 26. července 1914 byla přerušena všechna práce sboru. Vypukla I. světová válka a většina členů sboru byla povolána do armády. Tehdejší zbrojmistr František Suchý vedl správu sboru. Tento rok, dne 19. prosince hořelo v nové hájovně pana Jaruška Theodora. Obec mu poskytla na opravu hájovny podporu.

   1917
Hasičský sbor úspěšně zasahuje při požáru u Baumannů v České.

   1919
Dne 28. října v 7 hodin večer se členové sboru zúčastnili slavnosti svobody — ukončení I. světové války.

   1920
Založeno první družstvo žen, které mělo 7 členek a první družstvo dorostu, které mělo 10 hochů. Bylo konáno první týdenní zimní školení členů hasičského sboru. Tento rok lze nazvat rokem obrody. Hasičský sbor začal vychovávat divadlem a k tomuto účelu byly zakoupeny kulisy. Ve stejném roce již byly uvedeny hry „Námluvy v lese“, „Gazdina roba“ od G. Preissové, „Kolébka“ od A. Jiráska, „Václav Hrabčický z Hrabčic“ od L. Stroupežnického a „Divotvorný klobouk“ od V. K. Klicpery. Hry nastudoval nadučitel Jan Mužík za pomoci Josefa Suchého. Byla založena lelekovická obecní knihovna. Zemřel jeden ze zakládajících členů sboru Suchý František (20. 9.).

   1921
Založen sanitní odbor sestávající ze tří sester a dvou bratrů. Zakoupena velká kniha Zdravovědy za 50 korun. Podle záznamů jen za období let 1926 — 1928 prováděl sanitní odbor ošetření v 622 případech. Tato služba byla udržována hasičským sborem až do roku 1945. Zavedena „Požární pohotovost koní“.

   1922
Poprvé bylo provedeno pojištění členstva sboru hasičů. 21. 5. provedl okrskový náčelník první prověřovací požární poplach. Vyslovil pochvalu za odpovědný přístup k povinnostem ve sboru a v cvičení. Pokračuje „Požární pohotovost koní“. Této pohotovosti podléhali majitelé koní v obci. Podle rozpisu museli vždy měsíc držet pohotovost v obci pro případ nutnosti zapřáhnout koně do stříkačky v případě vzniku požáru. Sbor věnoval 100 Kč na učební pomůcky chudých žáků.

   1923
Hasičský sbor se dne 20. 5. usnesl založit fond pro zestárlé hasiče a jejich rodiny. Obec přispěla do fondu vkladem 500 Kč.

   1924
Dne 7. prosince byla u firmy Hrček a Neugebauer v Brně v ceně 32 000 Kč objednána nová stříkačka. Ze smlouvy vyjímáme: „. .. Stříkačka bude motorová pro potah koňský; podvozek na pérách a musí mít poloolejové osy.“

   1925
Dne 19. července byla sboru předána nová motorová stříkačka o výkonu 15 HP. Dne 25. července byla provedena zkouška čerpadla. Bylo rozvinuto 145 m hadic při stoupání 30 m. Zkouška trvala 1 hodinu 45 minut. Proběhla bez závad. Dostřik na rovině při jednom proudu hubice 14 mm byl při tlaku 5,5 atm. 37,5 metru. Stará stříkačka byla prodána za 7000 Kč obci Vitochov. Dne 19. 7. byla obec Lelekovice za nezištnou pomoc při koupi nové stříkačky jmenována Čestným členem hasičského sboru. Půjčku na stříkačku ve výši 20 000 Kč poskytla Městská spořitelna v Králově Poli. Dne 3. 9. vznikl velký požár lesa v „Opálence“. Prodány nároky na besídku a jeviště ve výši 1000 Kč na umoření dluhu. Koupeno 300 metrů nových hadic jako vybavení stříkačky v ceně 10 000 Kč.

   1926
Dne 15. dubna zemřel zakladatel hasičského sboru pan Václav Verner ve věku 74 let.

   1927
Dne 17. 7. po obrovské průtrži mračen vznikla rozsáhlá povodeň v obci, kdy při likvidaci jejích následků hasiči velmi pomáhali. Zřízena „koupelna“ pana Jana Slavíčka.

   1928
V tomto roce byli čestnými členy sboru jmenováni: Filka Čeněk I., Filka Čeněk II., Marek František a Šebesta Jan. Dále byli vyhodnoceni členové, kteří pracují ve sboru nejdéle: Čížek Bohdan 26 let, Cibulka František ¡25 let a Sobol František 21 let. V době žní byly drženy dvoučlenné požární hlídky, a to po dobu 4 týdnů. Požární sbor zasahoval dne 7. 9. při velkém požáru v kuřimském pivovaře. Dne 25. 11. byla v Lelekovicích zřízena sběrna Hasičské záložny.

   1929
Obec Lelekovice byla v tomto roce elektrifikována. Dne 20. prosince k páté hodině odpolední se rozžala světla v obci. V požární zbrojnici byla instalována dvě světla za režijní cenu 100 Kč a napojení těchto světel stálo 135 Kč.

   1930
Do obce byl zaveden telefon. Zaveden byl společně pro Vranov a Českou. Obec zaplatila 3500 Kč a musela se společnosti zaručit, že roční výnos bude činit za celou obec 3500 Kč po dobu deseti let.

   1931
24. července postihlo Lelekovice, Českou, Jehnice, Ořešín a Útěchov katastrofální krupobití. Proto hasiči nepořádali „Dožínky“. Mladé a Staré hody se, tak jako v jiných letech, pořádaly. Byl proveden soupis hospodářského zvířectva. Ve 188 domech obce bylo napočítáno 29 koní, 144 kusů hovězího dobytka, 318 koz, 225 prasat, 202 králíků, 1311 slepic, 32 krocanů, 30 kachen a 5 perliček.

   1932
Hospodářská krize se prohlubuje a s ní narůstá nezaměstnanost. Bylo rozděleno 90 poukázek na jídlo nezaměstnaným. Dne 20. 12. byla zorganizována sbírka pro místní nezaměstnané, která vynesla 326 Kč, 20 kg masa, 26 kg mouky pšeničné, 115 kg mouky žitné a 600 kg brambor.

   1933
K povznesení činnosti hasičských sborů na venkově byl v obci dne 25. 7. uspořádán sjezd župy hasičské číslo 16 bratra Bohumila Šťastného. Zastoupeny byly sbory Řečkovice, Královo Pole a Lipůvka. Oslav se zúčastnilo 211 krojovaných bratří a sester a velice mnoho občanstva.

   1934
V červenci hasí sbor požár vysokého lesa na Babím lomě. V srpnu vzniká velká povodeň v části obce „Za humny“, „Pod skalou“ a „Pode mlýnem“.

   1935
Bylo provedeno noční cvičení s námětem leteckého útoku na město Brno. Cvičení bylo provedeno, dne 8. června a jeho součástí bylo prověřování zatemnění domů.

   1936
15. listopadu byla pro občany uspořádána přednáška o povstání ve Španělsku, jež se těšila hojné účasti. Dne 18. 11. byl pohřben pan Němec František, jednatel sboru v letech 1899 — 1903 a starosta sboru z roku 1922, jeden z nejdéle pracujících členů sboru.

   1937
Od 1. srpna nemá obec nezaměstnaných. V České začala pracovat továrna Kovolit, kde našlo zaměstnání 10 občanů a na opravě silnice Řečkovice-Česká našlo práci 20 občanů.

   1938
V úterý 25. ledna od 20 do 22 hodin byl celý severní obzor rudý. Lidé byli znepokojeni. Někde vyjížděli hasiči v domnění, že hoří. Byla to však obrovská polární záře.
Bylo zakoupeno 15 nových hasičských obleků a konány žňové požární hlídky.
Pokud na začátku roku 1938 ještě někdo pochyboval o skutečných úmyslech německých nacistů, pak okupace Rakouska byla dostatečně jasnou odpovědí a odhalovala Hitlerovy pravé úmysly. V těchto kritických chvílích nás zradila Francie a Anglie. Dne 21. září přijala naše kapitulantská vláda anglo-francouzské ultimátum. Ještě téhož dne odstoupila a byla utvořena nová vláda, od které lid očekával rozhodné kroky na obranu republiky. 23. září byla vyhlášena mobilizace. Celý svět obdivoval s jakou rychlostí a nadšením byla československá armáda v pohotovosti. O to větší bylo zklamání, když 30. září 1938 československá vláda přijala mnichovský diktát, který znamenal ztrátu pohraničního území a možnosti se bránit.

   1939-1945
Za okupace byl hasičský sbor jedinou organizací, která s určitým omezením a pod nežádoucím podřízením německému komandu, mohla v obci vyvíjet činnost. Není však divu, že občané, členové hasičského sboru, nevykonávali úkoly požární ochrany s nadšením. Byly prováděny pravidelné prohlídky domů a půd a byly drženy noční hasičské pohotovosti. Zajišťovaly se žňové služby a prováděly se přednášky o požární ochraně pro spoluobčany. Na základě nařízení byly na hasičské zbrojnici a na stroji provedeny dvoujazyčné nápisy. V roce 1944 vznikl požár u Zorníků č. p. 119 a požár lesa „Strážné“. Občané netrpělivě očekávali konec války a vítězství slavné Rudé armády.

   1949
Zakoupeno trofejní vozidlo Horch, dodávkový automobil. Rovněž výstroj byla pro členy sboru doplněna. Projevoval se však stále nedostatek členů ochotných cvičit a aktivně pracovat. Provedený nábor přivedl do hasičských řad 11 chlapců ve věku 11 až 14 let, kteří měli doplnit stav členské základny a brzy se stali základem místní jednoty. V roce 1950 byly uspořádány poslední dožínky v obci.

   1951
V tomto roce byl zrušen název Sbor dobrovolných hasičů a byly ustaveny Místní jednoty československého hasičstva. Na náměstí byla zbořena stará hasičská zbrojnice z roku 1912 a výstroj včetně aut byla uložena v garáži u pana Richarda Mikuly. Nikdo nepředpokládal, že zde bude materiál uložen až do roku 1955, neboť příslib na novou požární zbrojnici byl dán a její výstavba byla podporována i MNV.

   1953
Dodávkový automobil Horch je přebudován na speciální otevřenou karoserii. Mladí požárníci intenzívně cvičí a je ustaveno druhé dorostenecké družstvo. Na stavbě nové zbrojnice (Pod skalou) požárníci odpracovali v tomto roce 678 hodin a občané obce 1320 brigádnických hodin. Družstvo dorostenců se začalo zúčastňovat soutěží požárních družstev v rámci našeho okresu.

   1955
I když stavba požární zbrojnice nebyla zdaleka ukončena, přesto byla požární technika a vybavení do ní přemístěna. Nábor mladých požárníků se stal pro lelekovický sbor železnou nutností. Nová zbrojnice byla výbornou propagační a popularizační akvizicí požárníků.

   1959
ONV Brno-venkov přidělil lelekovickým požárníkům nový požární agregát PS-8 s kompletním vybavením. Dvě družstva požárníků se zúčastnila krajského kola Celostátní soutěže požárních družstev. Rozvíjí se závazkové hnutí na pomoc JZD. Při národní škole v Lelekovicích je utvořen pionýrský kroužek mladých požárníků.

   1960
Požárníci odpracovali v tom roce na pomoc JZD celkem 532 brigádnických hodin. Byla vybudována hráz na potoku Ponávka u požární zbrojnice. Podél železniční tratě byly stavěny požární hlídky na ochranu úrody před požáry. Svépomocí byl vyroben podvozek na přenosnou stříkačku. Pro likvidaci lesních požárů bylo získáno ženijní nářadí i dostatek obuvi a pracovních stejnokrojů.
Vzhledem k tomu, že lesní masiv se rozkládá okolo celé obce, stávala se problematika likvidace lesních požárů stále aktuálnější. S ohledem na zástavbu obce, kdy délka ulic dosahuje 4 km, se projevuje nedostatek zdrojů vody pro hašení požárů, a proto byl vytýčen úkol zajistit pro účinné zásahy automobilovou cisternu.

   1961
Členové sboru získali od požárníků z Brna-Králova Pole autocisternu typu ZIS s vadným motorem, který s velkým úsilím opravili, takže již od tohoto roku byla autocisterna používána u všech požárních zásahů v obci.
Prakticky od roku 1949, téměř pravidelně každé dva roky byla ustavována družstva mladých požárníků, kteří získávali znalosti nejen o požární ochraně, nýbrž i z oblasti zdravotní i politické přípravy.

   1962
Práce místní jednoty a požárního sboru je v tomto roce i v dalších letech velmi aktivní. Družstva požárního sboru se zúčastňují soutěží a námětových cvičení v okolních obcích a řadí se mezi nejlepší v okrese Brno-venkov.

   1964
V roce 80. výročí založení sboru byla činnost nejintenzivnější, i když oslava k tomuto výročí nebyla uskutečněna. V požárním sboru totiž v této době nebyl nikdo ze starších a zkušenějších členů, kdo by byl schopen tuto oslavu zorganizovat. Jednotka měla 31 členů, z toho jedno družstvo mužů a tři družstva chlapců do 19 let. Členové těchto družstev získali 12 odznaků „Mladý požárník“, 11 členů odznak „Vzorný požárník III. stupně“ a 11 požárníků „Vzorný požárník II. stupně“. Požární sbor zasahoval u 5 požárů a díky cisterně vždy úspěšně. Pětkrát bylo provedeno námětové cvičení na důležité objekty v obci, 43krát výcvik požárních družstev a v zimním období se uskutečnilo 20krát teoretické školení.
Na skále nad požární zbrojnicí byl postaven stožár se sirénou. Byla vybudována klubovna za garážemi vozidel v PZ. V květnu, na krajské konferenci Českého svazu požární ochrany, obdržel kolektiv požárníků obce Lelekovice jako jeden ze šesti v Jihomoravském kraji nejvyšší svazové vyznamenání – Čestný prapor Ústředního výboru ČSPO. Byl zaveden systém knižních odměn za nejvyšší počet odpracovaných brigádnických hodin, za účasti na výcviku, školení atd. Tento systém ocenění mimořádné píle a aktivity členů se udržel dodnes. Byl zahájen pravidelný provoz letního kina požárníků, když rok předtím byla vybudována promítací kabina včetně promítacího plátna a hlediště. Na akcích Z, údržbě techniky, přípravě požárníků a pomoci v zemědělství bylo odpracováno 1453 hodin.

   1965
Poprvé jsou organizovány technické služby, spočívající v pravidelné kontrole stavu vozidel a výstroje s cílem zajistit okamžitý a bezchybný výjezd a účinný zásah požární jednotky. Také preventivní prohlídky budov v obci se staly pravidelnou náplní práce požárníků. Bylo provedeno školení záložních řidičů, občanů, kteří se zdržují v dopoledních hodinách v obci, aby byl zajištěn požární zásah i v tuto dobu. Při technických prohlídkách byl odebrán technický průkaz vozidlům ZIS i HORCH. Tímto začala další kapitola zajišťování moderní požární techniky, neboť trofejní bylo nutno dát do šrotu.

   1966
Našemu požárnímu sboru byl přidělen nákladní vůz T 805. Družstvo mužů požárního sboru Lelekovice bylo poctěno tím, že bylo vybráno jako jedno z deseti družstev celé naší republiky pro přípravu na mezinárodní mistrovství požárníků v Jugoslávii. Bohužel se nezařadilo mezi tři kolektivy, které ČSSR na této soutěži reprezentovaly. ONV Brno-venkov zakoupil pro sbor vyřazený skříňový automobil T-805 na přebudování. Přebudováním skříňové karoserie bylo získáno speciální dopravní požární vozidlo. Tato náročná přestavba si vyžádala od členů sboru 1438 brigádnických hodin.

   1967
Za požární zbrojnicí je provedena přístavba skladiště a je postavena nová zděná promítací kabina u letního kina. Požární družstvo se zúčastnilo soutěží mimo okres v Hodoníně, Valticích a v Rousínově.

   1968
Jako každoročně jsou pořádány ostatky, při nichž hraje po vsi k reji masek i požárnická hudba „Hluchavka“. Hudba byla oblíbena pro velmi přiléhavý název a nevšední zápal hudebníků. Ve výboru ZO je rozhodnuto, že členové, kteří neplní své úkoly po dobu delší než jeden rok jsou voláni do výboru a je jím rušeno členství v organizaci. Tato zásada je dodržována dodnes. Je zorganizován zájezd do Rýmařova, kde se pravidelně uskutečňuje soutěž, které se zúčastňuje více než 100 požárních družstev. V tomto roce je ustaveno jedenáctičlenné družstvo požárnic-dorostenek. Pro spojení na požářišti jsou zakoupeny dvě občanské radiostanice.

   1969
Do požární zbrojnice byl zaveden telefon. Z prostředků ONV Brno-venkov byl zakoupen nákladní vůz Garant, poté vyměněn za vozidlo T-805, které bylo svépomocí přestavěno na požární autocisternu.

   1970
U požární zbrojnice byl rozšířen most přes potok Ponávku. Od armády byla získána vyřazená autocisterna Praga V3S. Na její opravě a uvedení do chodu bylo odpracováno 1430 hodin. Vjezdy do garáží požární zbrojnice musely být osazeny novými širšími vraty, aby mohly cisterny do garáží vjet. Požární sbor měl tedy koncem roku dvě autocisterny (T-805 a Praga V3S), které se v pozdější době plně osvědčily zejména při lesních požárech.

   1971
Byla dokončena další etapa technického vybavení požárního sboru, která byla financována převážně z prostředků, jež si sami požárníci na přestavbu získali sběrem odpadových surovin a organizováním kulturních podniků. Vozidla byla pečlivě udržována a požárníci z Lelekovic patřili při technických prohlídkách požárních vozidel vždy k nejlepším.

   1972 – 1976
Tato léta znamenala další etapu modernizace požární zbrojnice. Po uvolnění prostorů v patře zbrojnice, kde bydlela doposud rodina, byla zde vybudována opravdu pěkná klubovna, dotovaná z prostředků MNV Lelekovice a ZO SPO. Neustále jsou doplňovány stejnokroje i výzbroj.

   1974
V tomto roce jsme oslavili 90. výročí založení požárního sboru. Oslavy se zúčastnila široká veřejnost. Byla vzdána pocta všem, kteří naplnili těchto 90 let obětavou prací ve prospěch nás všech.

   1984
Rok 100. výročí založení hasičského sboru v Lelekovicích. V rámci oslav bylo provedeno velké námětové cvičení na budovu Sokolovny, spojené s dálkovou dopravou vody z potoku Ponávka, neboť v obci nebyla v té době ještě hydrantová síť. Během roku měl sbor 18 výjezdů k různým zásahům. Za zmínku stojí technický zásah při výbuchu zemního plynu při plynofikaci rodinného domu ve Vranově u Skácelů, kde 5 našich členů společně se třemi příslušníky OVPÚ Tišnov prováděli první vyprošťovací práce.

   1985
Celkem 11 výjezdů k zásahům. Jednalo se o čerpání vody při náhlém tání sněhu v únoru, kdy byly zaplaveny sklepy a kotelna v UP, provoz Česká, neevidované požáry a zásahy technické. Největším zásahem tohoto roku bylo čerpání vody ze zatopených Jihomoravských drůbežářských závodů v Modřících, kde se 4 dny nepřetržitě čerpala voda ze zatopených provozů, skladů a sklepů. V té době kdy se závod ocitl bez elektrické energie se tam nacházelo 180 vagonů drůbeže. Ta se musela během dvou dnů rozvést do jiných závodů a mrazíren. Nasazená technika čerpala do řeky Svitavy vzdálené od závodu asi 100 m více jak 40 m3/minutu.

   1986
10 výjezdů. Vesměs se jednalo o neevidované požáry, samovznícení uhlí a čerpání vody o průtrži. Připomínáme zásah u požáru obilního sila v Hrušovanech u Brna, kam jsme byli povoláni na pomoc. Zásah trval dva dny. Na návrh Okresní správy sboru požární ochrany a jejího náčelníka mjr. Kubáta bylo při našem sboru sestaveno speciální záchranné družstvo, jehož členové budou v průběhu příštího roku vybaveni, vyškoleni a vycvičeni pro záchranu osob v extrémních podmínkách. Jedná se v podstatě o dvě šestičlenná družstva vybavená speciální technikou a prostředky. Tato jednotka bude vyjíždět pouze na rozkaz OVPO Brno-venkov v rámci celého okresu.

   1987
Celkem 8 výjezdů, vesměs neevidované požáry a malá zahoření. Při DVPS již rok pracuje záchranná jednotka, specializovaná na záchranu osob ve výškách, jejíž členové složili zkoušky pro obsluhu radiostanic a ovládání automobilového žebříku AZ-30 IFA. Pod vedením Okresní správy sboru PO Brno-venkov kapitánů Slámy a Střeštíka absolvovali základy horolezeckého výcviku, ve kterém se budou i nadále zdokonalovat. Koncem měsíce října se jednotka poprvé představila veřejnosti na celookresním cvičení CO na Pozořicku.

   1988
V průběhu roku 6 výjezdů, vesměs neevidované požáry a technické zásahy. Za zmínku stojí požár lesa v katastru Babí lom v blízkosti místa staré rozhledny, jehož likvidace trvala dva dny. Při sboru již dva roky pracuje speciální jednotka, jejichž příslušníci v průběhu letošního roku absolvovali protiplynový výcvik na Polygonu Báňské záchranné služby ve Zbýšově. Na Býčí skále u Adamova skládali zkoušky základů horolezeckého výcviku, kde všichni uspěli. V dubnu letošního roku se jednotka opět představila veřejnosti při celookresním cvičení CO na Rosicku, kde byla její činnost velice kladně hodnocena přítomnými zástupci ústředního štábu CO. Podobné cvičení se opakovalo opět v říjnu, a to jednotka zasahovala při evakuaci pacientů v nemovitosti OÚNZ v Babicích.

   1989
Celkem 8 výjezdů, z toho 4x lesní požár a lx námětové cvičení na objekt ÚP, provoz Česká. Speciální záchranná jednotka se k výcviku letos scházela minimálně, neboť automobilový žebř AZ-30 nám byl na nátlak vyšších státních orgánů odebrán a převeden do Kuřimi, kde ale pro tuto techniku nebyli vyškoleni lidé. Po roce toto vozidlo neprošlo u pravidelné revize a od té doby tam stojí bez dokladů. Protože rovněž nebyly ze strany Okresní správy sboru PO doplněny a obnoveny věcné prostředky potřebné k bezpečnému zajištění činnosti této jednotky a byly nám odebrány i radiostanice, byla činnost jednotky ukončena. Jako důkaz ocenění za naši práci nám byl v říjnu přidělen nový dopravní automobil DVS-12 A 31. Jsme jediná obec a sbor na okrese Brno-venkov, který během 10 roků dostal druhý nový automobil.

   1990
Pouze 4 výjezdy v průběhu roku. Požáry lesního porostu a travin, samovznícení briket u Šimečků.

   1991
V tomto roce 6 výjezdů. Mimo jiné jsme byli povoláni k požáru skládky pneumatik v pískovně v Bratčicích, kde likvidace požáru byla vzhledem k několikametrové vrstvě pneumatik velice náročná, nebezpečná a trvala několik dní. 21. 10. ve 4.30 h byl výjezd k požáru os. automobilu pražské půjčovny, který byl odcizen v Lelekovicích, odstaven a následně zlodějem zapálen.

   1992
V tomto roce pouze 2 výjezdy. Požár lesa ve Vranově a na Babím lomě.

   1993
V průběhu roku 7 výjezdů, mimo jiné 29. 8. ve 3.30 h požár rodinného domu v Lelekovicích u Kupků. Neopatrnost při svařování při plynofikaci. Dne 15. 12. v 7.45 h požár rodinného domu Okál u Nečasů ve Vranově, příčina – asi vadná elektrická instalace. V obou případech zasahovala naše jednotka jako první, velice rychle, účinně a se vší profesionalitou.

   1994
Celkem 12 výjezdů, vesměs neevidované požáry v lesních porostech a drobná zahoření kolem železniční trati.

   1995
V tomto roce pouze dva technické zásahy. Vždy odklízení vyvráceného stromu po bouřce ze silnice u Vranova.

   1996
Jen jeden zásah u požáru chaty v Plástcích. Oheň založili nezletilí sourozenci S. z Lelekovic. Díky rychlému zásahu se chatu podařilo zachránit.

   1997
V tomto roce uskutečněno 8 výjezdů k běžným lesním a jiným zásahům. Mimo jiné to bylo vznícení mrazáku v bytě Husova sboru v Lelekovicích a požár garáže p. Šibora v České. Při tomto zásahu explodovalo několik propanbutanových lahví, které měl majitel v garážovaném karavanu. Velké štěstí, že se zásah obešel bez zranění.

   1998
V tomto roce byly dva výjezdy k požáru lesa u Tišnova a u obce Železné.

   1999
Pouze jeden zásah u požáru suché trávy podél trati ČD poblíž lesa a čerpací stanice Aral v České.

   2000
Dvakrát zásah u požáru lesa v Kuřimi-Podlesí a v Malhostovicích.

   2001
V tomto roce pět výjezdů a jeden zásah technický. Mimo jiné požár rodinného domu pí Skoupé v Zahumení, požár rodinného domu ve Vranově a požár maringotky na hřišti AC Lelekovice.

   2002
Během roku celkem čtyři výjezdy. Třikrát požár lesa, dvakrát Babí lom, jedenkrát Tišnov-Stanoviště a jeden zásah technický.

   2003
Do listopadu byly tři výjezdy. Dvakrát k požáru lesa v Lelekovicích a jedno taktické cvičení na sklad modelů ve slévárně TOS Kuřim.

   2004
Během roku celkem 8 výjezdů. 1 požár lesa, 1 požár dopravníkového pásu TOS Kuřim, jeden požár slámy, jedna technická pomoc Holštejn, 3x technická pomoc čerpání, 1 technická pomoc pokácení stromu.

   2005
Během roku celkem 26 výjezdů. 11 požárů z toho 4x tráva, 1 chata, 1 požár kabelů, 1 prodejna Židenice, 1x včelín, 1x požár střechy, 1x požár komínového tělesa. Dále 2 prověřovací cvičení, 2 plané poplachy, 8 technických pomocí a dvě asistence.

   2006
Během roku celkem 17 výjezdů. 3 požáry z toho 2x tráva, 1 klestí. Dále 1 planý poplach a 8 technických pomocí. Provedena oprava přídavné převodovky na vozidle CAS 32 – Tatra 148.

   2007
Během roku celkem 14 výjezdů. 10 požárů z toho 2x nízká budova,1x výšková budova, 2 automobil, 2x tráva, 1x palety s materiálem, 1x kontejner, 1x dopravní prostředky, 1x přístřešky ve dvoře. Dále 1 planý poplach a 3 technických pomocí. Na podzim tohoto roku bylo jednotce od Armády České Republiky přiděleno vozidlo CAS 25 – Škoda 706 RTHP (r.v.1979). Vozidlo bylo ve velmi dobrém technickém stavu, proto bylo rozhodnuto, že postupem času nahradí naši stávající CAS 25 – Š 706 RTHP (r.v.1968). Do vozidla DA 12 – Avia 31 byla zabudována nádrž na 400 litrů vody + motorové čerpadlo.

   2008
Během roku celkem 18 výjezdů. 9 požárů z toho 3x nízká budova, 5x tráva, 1x les. Dále 1 planý poplach a 8 technických pomocí. Vozidlo CAS 25– Škoda 706 RTHP (r.v.1979), bylo zrekonstruováno a zařazeno do provozu.

   2009
V průběhu roku jsme zasahovali u šesti událostí. V lednu jsme asistovali Hasičskému záchrannému sboru při záchraně osoby na Babím lomě, v únoru se jednalo o požár posedu mezi Lelekovicemi a Jehnicemi, v březnu jsme prováděli úklid spadeného stromu přes komunikaci v Lelekovicích, v červnu jsme se podíleli na likvidaci požáru chaty v České a v srpnu jsme opět prováděli úklid spadeného stromu přes komunikaci v Lelekovicích. Ihned po tomto zásahu jsme byli povoláni k dalšímu odstranění překážky na komunikaci mezi obcí Česká a Kuřim. Na všechny zásahy se hasiči průběžně připravují na různých školeních a podstupují pravidelné výcviky. Jako jeden z nejpřínosnějších lze označit výcvik zaměřený na společný zásah jednotek hasebního obvodu požární stanice Brno-Lidická s vrtulníkem Policie ČR v případě lesního požáru. Z další činnosti nesmíme opomenout zorganizování oslav 125. výročí založení SDH Lelekovice. Byly provedeny ukázky zásahů při dopravní nehodě a při požáru automobilu. Této akce se zúčastnili dobrovolní hasiči z Tišnova, kteří zde předvedli nový požární automobil CAS 20 – Tatra 815 Terrno, dále dobrovolní hasiči z Útěchova s historickým vozidlem Zil, hasiči z Dolních Louček a Vranova.

   2010
V průběhu roku jsme zasahovali u šestnácti událostí. V lednu jsme 2x zasahovali v mateřské školce na odstraňování ledových převisů, které ohrožovaly přítomné děti. V únoru jsme byli povoláni k odstranění spadlého stromu za obcí Lelekovice, v březnu jsme likvidovali 2 požáry travnatého porostu, v dubnu spadený strom a požár trávy na Plástcích, v květnu opět spadený strom přes komunikaci a požár RD v obci Česká a v červnu jsme čerpali vodu ze zatopené garáže v obci Česká. Druhé pololetí začalo červencovým výjezdem k požáru lesa na kopec Březina, který se ukázal jako planý poplach, v září proběhlo prověřovací cvičení na požár mateřské školky, hned následující den, který byl ve znamení Lelekovických Václavských hodů, jsme byli povoláni k požáru hospody u Baumanů do České. V říjnu opět spadený strom za obcí a požár kontejneru na ulici Hlavní. Náš poslední zásah proběhl dne 6. 12., kdy jednotka vyjela v rámci vyhlášení druhého stupně na požár rodinného domu do obce Lipůvka. Poprvé uspořádán dětský den s názvem „Hasiči nejen dětem“ a večerní hasičská zábava v sokolovně.

   2011
V průběhu roku jsme zasahovali u osmnácti událostí. Jednalo se o 15 požárů z toho jedno prověřovací cvičení, 2 plané poplachy, 1 výjezd k zabezpečení technické pomoci. 8 požárů jsme likvidovali v obci Lelekovice, 4 v obci Česká, jeden na Vranově a jeden v Rozdrojovicích. V jednom případě se jednalo o neohlášené pálení v brněnské části Řečkovice a jednou o vypalování kabelů v brněnské části Ivanovice. Také jsme byli vysláni k vyproštění osoby ze stavebního vrátku. Tak jako každý rok byli lelekovičtí hasiči povoláni k zajištění požárního dozoru a bezpečnosti návštěvníků Technického muzea Brno při příležitosti brněnské muzejní noci. Z další činnosti naší jednotky nesmíme opomenout pomoc při zorganizování večerní hasičské zábavy a dětského dne s názvem „Hasiči nejen dětem“.

   2012
V průběhu roku jsme zasahovali u 29-ti událostí. Jednalo se o 17 požárů, 3 plané poplachy, 5 technických pomocí, 2 záchrany osob, 1 prověřovací cvičení a 1 taktické cvičení. 7 požárů jsme likvidovali v obci Lelekovice, 2 v obci Česká, tři na Vranově, po jednom v Kuřimi, Mokré Hoře, Řečkovicích a dva v rámci vyhlášení třetího stupně požárního poplachu v obci Lažánky. V listopadu byla jednotka podrobena důkladné kontrole krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje tak, jak probíhá i u profesionálních požárních sborů. Naše jednotka byla vyhodnocena jako akceschopná, nebyla stanovena žádná nápravná opatření v oblasti výkonu činnosti. Drobné nedostatky byly shledány ve vedení jedné z dokumentací, které byly ještě téhož dne odstraněny. V květnu proběhlo třetí pokračování dětského dne „Hasiči nejen dětem“ včetně večerní hasičské zábavy. Tak jako každý rok byli lelekovičtí hasiči povoláni k zajištění požárního dozoru a bezpečnosti návštěvníků Technického muzea Brno při příležitosti brněnské muzejní noci.

   2013
V průběhu roku jsme zasahovali u 28-ti událostí. Jednalo se o 11 požárů /z toho jedno prověřovací cvičení/, 4 plané poplachy, jedné letecké dopravní nehody, která byla posléze prohlášena za planý poplach a 12 výjezdů k zabezpečení technické pomoci. Technická pomoc spočívala především v odstraňování padlých stromů, odchyt nebezpečného hmyzu, odstranění vrstvy sněhu na nafukovací sportovní hale v Brně a zahoření kol dvou kamionů na silnici R43. V obci Lelekovice zasahovala jednotka u 13 událostí, v obci Česká u 3 událostí, v obci Kuřim u 4 událostí a v obci Vranov u jedné události. V městě Brně jsme byli povoláni ke 4 požárům a 3 technickým pomocím. Tak jako každý rok byli lelekovičtí hasiči povoláni k zajištění požárního dozoru a bezpečnosti návštěvníků Technického muzea Brno při příležitosti brněnské muzejní noci. V květnu proběhlo čtvrté pokračování dětského dne včetně večerní hasičské zábavy.